99,8% kupujących poleca tego sprzedawcę

Polecam1172Nie polecam2

Zgodność z opisem
5
Koszt wysyłki
Obsługa kupującego
5

Darmowa dostawa przy zamówieniu min. 200 zł

SPRAWDŹ

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Pharmamed24

Sklep internetowy Pharmamed24, działający pod adresem www.pharmamed24.pl, prowadzony jest przez: Pharma Promotion Natalia Migacz Spółka Jawna Al. Jana Pawła II 21 34-300 Żywiec NIP: 553-247-80-29

 

I. Definicje zawarte w Regulaminie

Pojęciom użytym w regulaminie nadane zostało następujące znaczenie:

1. Sklep Internetowy - sklep internetowy Pharmamed24, dostępny pod adresem www.pharmamed24.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę;

2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienia;

3. Konsument - klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin - niniejszy regulamin;

5. Strona - Sprzedawca i Klient;

6. Towar - rzecz ruchoma uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu internetowego;

7. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w wyniku złożenia Zamówienia i jego potwierdzenia przez Sprzedawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

8. Sprzedawca - Pharma Promotion Natalia Migacz Spółka Jawna Al. Jana Pawła II 21 34-300 Żywiec;

9. Zamówienie - oświadczenie woli złożone przez Klienta Sprzedawcy za pomocą Strony Internetowej zgodnie z niniejszym regulaminem (oferta);

10. Cena - wartość Towaru wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego w złotych polskich wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT);

11. Konto Kupującego - baza danych zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, dane dotyczące dokonanych wpłat z tytułu zamówień oraz inne istotne dane Klienta;

12. Przelew - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line; lub też w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub za pośrednictwem innego uprawnionego operatora - np. pocztowego;

13. Siła Wyższa - oznacza zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, niezależnym od woli Stron, niemożliwe do zapobieżenia przy zachowaniu należytej staranności, wynikłe z jakichkolwiek przyczyn zewnętrznych, w tym w szczególności takie wydarzenia jak katastrofy naturalne, uderzenie samolotu lub pocisku, pożar, powódź, szczególne warunki pogodowe (oblodzenie, opady śniegu), wojna, rabunek, zamieszki, rozruchy i inne niepokoje społeczne, legalne lub nielegalne strajki powodujące obiektywną niemożność wykonywania przez Sklep działalności gospodarczej w tym realizacji zleceń Klienta;

14. Przerwa w Działaniu Sklepu - awarie lub błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu;

15. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (opubl. w Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady prowadzenia przez Sklep działalności gospodarczej polegającej na Sprzedaży Klientom produktów szczegółowo określonych na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin niniejszy nie ma zastosowania dla transakcji zawieranych z Klientami prowadzącymi działalność gospodarczą (transakcji pomiędzy przedsiębiorcami), jeśli wartość transakcji przekracza 1000zł w takim przypadku warunki sprzedaży będą każdorazowo ustalane z Klientem. Postanowienia Regulaminu mogą być wtedy stosowane odpowiednio.

4. Sprzedawca prowadzi poprzez Sklep Internetowy sprzedaż detaliczną Towarów wolnych od wad za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej oraz sprzedaży podmiotom realizującym zlecenie w zakresie wyrobów medycznych w rozumieniu art.49 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011r. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.).

5. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.pharmamed24.pl Zamówienia powinny być składane przez Klienta przy zachowaniu Minimalnych wymagań systemowych.

6. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. To samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba składająca zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, przez samo złożenie zamówienia oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta. W przypadku, jeśli pełnomocnictwo do działania w imieniu Klienta nie zostanie przez niego potwierdzone, albo jeśli osoba składająca zamówienie jako organ osoby prawnej nie będzie jej organem, lub wykroczy poza zakres umocowania takiego organu, będzie ona zobowiązana do zwrotu tego, co otrzymała od Sprzedającego, a także do naprawienia szkody, jaką Sprzedający poniesie przez to, że przyjmie zamówienie nie wiedząc o braku umocowania.

7. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Pharmamed24 są fabrycznie nowe.

8. Sklep realizuje zamówienia zgodnie z cennikiem dostaw, znajdującym się na stronie Sklepu, wyłącznie jeżeli miejsce dostawy wskazane przez Klienta znajduje się na terytorium Polski. Przy zamówieniach z wysyłką zagraniczną konieczne jest indywidualne wyliczenie kosztów dostawy na miejsce wskazane przez Klienta i realizowane są one wyłącznie przy przedpłacie na konto Sklepu.

9. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie/zamówienia, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Wysłane przez Sklep informacje o przyjęciu zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu wyżej wskazanej oferty. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o dodatkowe potwierdzenie zamówienia w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych podanych przez Klienta lub też tożsamości Klienta. Klient w celu złożenia pierwszego zamówienia zobowiązany jest do założenia Konta Kupującego.

10. Towary prezentowane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

11. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.pharmamed24.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest paragon lub faktura VAT na życzenie Klienta.

12. W razie wystąpienia błędów na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności dotyczących Ceny lub dostępności Towaru Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta umożliwiając mu zmianę złożonego Zamówienia.

13. Informacja o cenie podawana na stronie na stronie internetowej Sklepu Internetowego ma charakter wiążący dla Stron od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail. W przypadku podania na stronie internetowej Sklepu Internetowego błędnej informacji o cenie Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu pierwszym.

14. Klient jest zobowiązany do podania w składanym Zamówieniu prawdziwych danych umożliwiających jego realizację.

 

III. Składanie Zamówień

1. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

a). wyboru zamawianych towarów/zamawianego towaru;

b). wyboru sposobu dostawy oraz wskazania adresu dostawy;

c). wyboru sposobu płatności.

2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez cała dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia Umowy sprzedaży.

3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres elektroniczny przez siebie wskazany, w której Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz Cenę za zamówiony Towar. Otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu powyższym, jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży i jest potwierdzeniem przez Klienta, że wie, że złożone przez niego zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny wskazanej w wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim.

4. W przypadku niedostępności towaru/towarów objętych zamówieniem Klienta w magazynie lub u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta lub też nadmiernych trudności przy realizacji zlecenia w czasie przewidzianym w zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu, wystąpienia Siły Wyższej lub Przerwy Technicznej), Sklep zawiadomi o tej okoliczności Klienta najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni licząc od daty zawarcia umowy. Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient w takim przypadku może według własnego uznania:

a). zlecić częściową realizację zlecenia przez co rozumie się realizację na rzecz Klienta zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne przy czym musi zwrócić Klientowi nadpłatę wynikającą z częściowej realizacji ze zlecenia,

b). anulować całości zamówienia, przez co rozumie się rezygnację przez Klienta z dotychczasowego zamówienia i zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia tak w całości jak w części. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, który nie zostanie zgodnie z powyższymi postanowieniami dostarczony - Sklep zwróci niezwłocznie należność w kwocie nominalnej.

 

IV. Dostawa Towaru

1. Termin dostawy zamówionego Towaru może wynosić od jednego do siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia.

2. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:

a). firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta;

b). za pośrednictwem paczkomatów InPost.

3. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres wskazany w złożonym Zamówieniu.

4. W przypadku, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno zamówienie, Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej części Zamówienia.

 

Szkody powstałe podczas transportu

1. W przypadku, gdy przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia, w celu ustalenia czy szkoda powstała podczas transportu czy została spowodowana przez Klienta, wskazane jest by Klient sporządził z udziałem kuriera (przewoźnika) protokół uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem uprawdopodabniającym, iż szkoda powstała podczas przewozu. Bardzo ważne jest, aby prawidłowo opisać w tym protokole stan opakowania oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział Klienta w spowodowaniu szkody.

2. W protokole szkody transportowej daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania raportu powinny być takie same. W uwagach Klient powinien zaznaczyć, że Towar był zapakowany w karton lub kopertę kurierską. Jeżeli towar został dostarczony na palecie, bardzo ważne jest, aby taką informację w raporcie szkody również umieścić. W przypadku, gdy protokół szkody będzie spisany niepoprawnie, daty będą rozbieżne, protokół będzie niekompletny, Klient pominie w nim ważne informacje dotyczące stanu opakowania zewnętrznego itp. może zachodzić prawdopodobieństwo, iż szkoda powstała u Klienta, a nie podczas transportu. W takiej sytuacji Sprzedający będzie rozpatrywał reklamację indywidualnie i może uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez Klienta. Prawidłowo sporządzony protokół szkody, znacznie usprawni złożenie reklamacji w firmie kurierskiej, a tym samym przyspieszy wysyłkę nowego towaru do Klienta lub zwrot należności.

3. Niesporządzenie protokołu szkody transportowej w ogóle lub niepoprawne sporządzenie, jak np. rozbieżne daty, brak informacji, co do stanu przesyłki, może opóźnić rozpatrzenie oraz może spowodować, iż Klient przejmie ryzyko zakupu uszkodzonego towaru i nabędzie produkt w takim stanie, w jakim go otrzymał.

4. Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

5. W przypadku odbioru produktów z niewidocznymi z zewnątrz uszkodzeniami, Klient powinien zgłosić je niezwłocznie przewoźnikowi i sporządzić w jego obecności protokół uszkodzenia przesyłki oraz niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

 

V. Sposoby zapłaty Ceny oraz kosztów dostarczenia Towaru

1.Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Przelew bankowy

Przelew elektroniczny

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. oraz PayPro S.A.

3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po stwierdzeniu przez Sklep wpłaty na konto Sklepu. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

VI. System rabatowy

1. System rabatowy kierowany jest do Klientów Sklepu Internetowego i dotyczy wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego.

2. Do przyznania rabatu uprawnia wyłącznie Zamówienie złożone poprzez stronę internetową Sklepu internetowego.

3. Wysokość zamówień generujących rabat, wysokości rabatów oraz ilość dni obowiązywania określa aktualna tabela rabatów znajdująca się w zakładce rabaty strony internetowej Sklepu internetowego. Przez wysokość zamówienia rozumiemy wartość brutto zamówienia, po odliczeniu rabatu, który już Klient posiada.

4. W przypadku zmian wartości w tabeli rabatowej, nabyte rabaty nie ulegają zmianom.

5. Rabat obowiązuje dla wszystkich kolejnych zamówień na kwotę powyżej 300zł brutto złożonych w okresie obowiązywania rabatu.

6. Okres obowiązywania rabatu liczony jest od dnia potwierdzenia Zamówienia.

7. Rabat przydzielany jest:

a). w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu wpłaty,

b). w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po odbiorze przesyłki.

8. Ceny widoczne na stronach sklepu są cenami nieuwzględniającymi rabatu – rabat dla Zamówienia przeliczany jest każdorazowo po aktualizacji koszyka.

9. W przypadku nabycia prawa do kilku różnych poziomów rabatów, naliczany jest rabat najwyższy.

10. Przyznane rabaty nie sumują się.

11. Rabat liczony jest od kwoty netto każdego z zamówionych produktów.

12. Rabat obejmuje wyłącznie ceny produktów. Nie dotyczy kosztów przesyłki.

13. Rabat przyznawany jest dla konkretnego konta a nie osoby.

14. System rabatowy obowiązuje na czas określony przez Sprzedawcę w momencie ogłoszenia promocji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w naliczaniu rabatów w zależności od polityki cenowej producentów towarów oferowanych w Sklepie Pharmamed24 oraz sprzedaży produktów i zestawów produktów w cenach promocyjnych poza systemem rabatowym. Zmiany w naliczaniu rabatów i sprzedaży w cenach promocyjnych, o których mowa w zadaniu poprzednim, nie dotyczą złożonych przez Klienta zamówień.

 

VII. Opinie w Sklepie Internetowym

1.1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

1.2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

1.3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

1.4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

1.5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

1.6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

1.7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

VIII. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) (dalej „Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta wszedł w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy).

2. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust.1 VIII.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy. Prawo to nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia (Towarem) jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru, w szczególności dotyczy to wyrobów opatrunkowych, artykułów sterylnych, higienicznych i kosmetycznych.

4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Klient powinien zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu Sprzedawcy. Koszt opakowania Towaru ponosi Konsument.

6. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Klientowi na adres: Pharma Promotion Natalia Migacz Spółka Jawna Al. Jana Pawła II 21 34-300 Żywiec na koszt Kupującego.

7. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru dokonać jego wymiany na inny Towar. Wymieniany Towar musi posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria, nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku wymiany Towaru zapłacona za Towar Cena zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, a ewentualna różnica zostanie zwrócona przez Sprzedawcę Klientowi.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a). o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b). w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c). w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d). w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e). w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f). w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g). w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h). w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i). w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j). o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k). zawartej w drodze aukcji publicznej;

l). o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m). o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

……………………………….

(miejscowość i data)

Pharma Promotion Natalia Migacz Sp.J.

Al. Jana Pawła II 21

34-300 Żywiec

Ja/My(*)…………………………………………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) ………………………...................

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ……………………………..

Numer/y aukcji ……………………………………………………...

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………

Adres konsumenta(-ów)………………………………………….

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………………………………………………………………………………………

Data…………………….

 

IX. Reklamacja

Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient może wedle swego  uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta lub w przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach  konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827). oraz kodeksu cywilnego (reklamacja towaru z tytułu jego niezgodności z umową-rękojmia). Czas trwania rękojmi to 2 lata. Rękojmia została wyłączona dla przedsiębiorców.

2. W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji reklamację  kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej. W przypadku korzystania z uprawnień instytucji niezgodności towaru konsumenckiego z umową na podstawie z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o  prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) oraz kodeksu cywilnego Klient  powinien złożyć reklamację Sprzedawcy.

3. Reklamacja winna być złożona na piśmie lub drogą elektroniczną na  adres: biuro@pharmamed24.pl i określać dane Klienta, jego  adres, numer Zamówienia oraz opis stwierdzonej niegodności Towaru z  umową.

4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni licząc od dnia  jej otrzymania, udzielając odpowiedzi na piśmie lub drogą elektroniczną.

5. Do reklamacji Towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

6. Przy odbiorze przesyłki zawierającej Towar w momencie odbioru  klient powinien zwrócić uwagę na stan odbieranej przesyłki. W przypadku  stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,  niekompletności Towaru, niezgodności towaru z Zamówieniem Klient  zobowiązany jest do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

 

X. Spory między Stronami

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę miejsce zamieszkania strony występującej w charakterze powoda.

 

XI. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dna 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014, poz. 827) .Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2015r. Każda zmiana Regulaminu wymaga zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu.

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne lub niemożliwe do wykonania, pozostanie to bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu, które pozostaną skuteczne i wiążące dla Klienta i Sklepu, a Sklep niezwłocznie podejmie niezbędne kroki w celu zastąpienia nieważnego lub niemożliwego postanowienia innym postanowieniem, możliwie najbliższym intencji Sklepu wyrażonej w postanowieniu zastępowanym.

3. Załączniki do Regulaminu mają równą moc, co regulamin i obowiązują w tym samym zakresie.

4.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

 I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Pharma Promotion Natalia Migacz Spółka Jawna z siedzibą w Żywcu. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listowanie na adres: Al. Jana Pawła II 21, 34-300 Żywiec

- telefonicznie: +48 530 242 005

- mail: biuro@pharmamed24.pl

 

II. Cele, podstawy i okresy przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach:

  • w celu oferowania naszych produktów i usług na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

  • w celu zawarcia i realizacji umowy kupna- sprzedaży naszych produktów i usług, w związku z Twoim zainteresowaniem naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO);

Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy kupna- sprzedaży, realizacji usług przetwarzamy do czasu zawarcia umowy i zakończenia negocjacji.

  • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy kupna- sprzedaży, realizacji usług, (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO);

Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy kupna- sprzedaży, realizacji usług przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

  • w celu wykonania działalności posprzedażowej i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy kupna- sprzedaży, realizacji usług, (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO);

Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy kupna- sprzedaży, realizacji usług przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

  • w celu wysyłki naszych produktów i realizacji usług, (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO);

Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy kupna- sprzedaży, realizacji usług przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

  • w celach analitycznych [np.: doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, logów technicznych aplikacji; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, itp.], co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy kupna- sprzedaży, realizacji usług przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

 

III. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

Podstawowe dane identyfikacyjne

Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne

Elektroniczne dane identyfikacyjne

Umowy oraz ugody

Zezwolenia

Dane dotyczące zamieszkania

Nagrania dźwięku

 

IV. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, np. firmom księgowe, prawniczym, informatycznym, kurierskim.

 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

VI. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d) ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania

Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególna sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

VII. Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies – dane informatyczne, pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, ułatwiające korzystanie ze stron internetowych Serwisu. Cookies przechowywane są jedynie na dysku twardym Użytkownika, nie zaś na naszym serwerze i są wyłącznymi informacjami zbieranymi przez stronę. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przesyłania cookies, może to jednak mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serwisu.

 

 

Promocje
Majtki chłonne Seni Active Classic XL x 30 szt.
Majtki chłonne Seni Active Classic XL x 30 szt.

105,45 zł

Cena regularna: 111,00 zł

Najniższa cena: 105,45 zł
szt.
SENI CARE Odżywczy krem do twarzy 50 ml
SENI CARE Odżywczy krem do twarzy 50 ml

12,78 zł

Cena regularna: 14,20 zł

Najniższa cena: 14,20 zł
szt.
SENI CARE krem odżywczy do rąk 3% urea 75ml
SENI CARE krem odżywczy do rąk 3% urea 75ml

8,55 zł

Cena regularna: 9,50 zł

Najniższa cena: 9,50 zł
SENI CARE Odżywczy krem do stóp 7% urea 100ml
SENI CARE Odżywczy krem do stóp 7% urea 100ml

10,98 zł

Cena regularna: 12,20 zł

Najniższa cena: 12,20 zł
szt.
SENI CARE ochronny krem do rąk dla profesjonalistów 500ml
SENI CARE ochronny krem do rąk dla profesjonalistów 500ml

26,91 zł

Cena regularna: 29,90 zł

Najniższa cena: 29,90 zł
szt.
Seni Care Kremowy żel do mycia z 3% urea 500ml
Seni Care Kremowy żel do mycia z 3% urea 500ml

22,59 zł

Cena regularna: 25,10 zł

Najniższa cena: 25,10 zł
szt.
SENI CARE krem do suchej skóry z 10% urea 100ml
SENI CARE krem do suchej skóry z 10% urea 100ml

10,44 zł

Cena regularna: 11,60 zł

Najniższa cena: 11,60 zł
SENI CARE krem myjący 3 w 1 1000ml z mocznikiem
SENI CARE krem myjący 3 w 1 1000ml z mocznikiem

35,37 zł

Cena regularna: 39,30 zł

Najniższa cena: 39,30 zł
szt.
Pakiet Majtki chłonne Seni Active Classic M 3x30 szt.
Pakiet Majtki chłonne Seni Active Classic M 3x30 szt.

243,68 zł

Cena regularna: 256,50 zł

Najniższa cena: 243,68 zł
szt.
Pakiet Majtki chłonne Seni Active Classic L 3x30 szt.
Pakiet Majtki chłonne Seni Active Classic L 3x30 szt.

276,16 zł

Cena regularna: 290,70 zł

Najniższa cena: 276,16 zł
szt.
Pakiet Majtki chłonne Seni Active Classic XL 3x30 szt.
Pakiet Majtki chłonne Seni Active Classic XL 3x30 szt.

308,65 zł

Cena regularna: 324,90 zł

Najniższa cena: 308,65 zł
szt.
Majtki chłonne Seni Active Classic M x 30 szt.
Majtki chłonne Seni Active Classic M x 30 szt.

82,65 zł

Cena regularna: 87,00 zł

Najniższa cena: 82,65 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper Premium